Manas Guru Vandana

param pujya shri morari bapu

Baalkaand – Doha 1 CHOPAI Bandau guru pad paduma paraaga | Suruchi subas saras anuraaga || Amiya murimaya churan charu | Saman sakal bhav ruj parivaru || Sukruti sambhu tan bimal bibhuti | Manjul mangal mod prasuti || Jana mana manju mukur mal harni | Kiye tilak gun gan bas karni || Shri guru pad nakh mani gan jyoti | Sumirat divya drushti hiya hoti || Dalan moh tum so suprakasu | Bade bhag ur avahee jasu || Ugharahi bimal bilochan hi ke | Mithein dosh dukh bhav rajni ke || Soojhein ram charit mani manek | Gupt pragat jahn jo jehi khanik || DOHA Jathaa suanjan aanji drug saadhak siddha sujaan | Kautuk dekhat sail ban bhutal bhuri nidhaan || 1 || CHOPAI Guru pad raj mrudu manjul anjan | Nayan amiya drug dosh bibhanjan || Tehi kari bimal bibek bilochan | Baranau ram charit bhav mochan ||

Posted in Ramayan | Tagged | Comments Off on Manas Guru Vandana